Krasoničtí rodáci

Vavřinec Krasonický (asi 1460 - 1532)

Pocházel ze zemanského rodu. Na pražské univerzitě dosáhl roku 1479 gradu bakaláře. Od utrakvismu přestoupil k Jednotě bratrské. Od roku 1494 byl členem úzké rady Jednoty, později též duchovním správcem sboru v Litomyšli. Ve sporech mezi křídlem Jednoty zastávajícím náboženskou víru a křídlem upřednostňujícím vzdělání se postavil mezi přední obhájce vzdělání. Učinil tak s pomocí reformační a humanistické argumentace v traktátu O učených (1530).


Vincenc Furch (1817 - 1864)

V Krasonicích se 8. srpna 1817 narodil také český básník Vincenc Furch, syn Anny a Antonína Furcha, purkrabího v zámku krasonickém. Studoval filosofii v Brně u profesora Klácela. V roce 1842 vstoupil do státní služby ve Vídni. V roce 1862 byl jmenován účetním radou pro ústavy komunikační. Furchovy spisy byly vydány v Národní bibliotéce s podobiznou posmrtnou. Silhonetová podobenka básnikova je v Telči. Vincenc Furch zemřel ve Vídni 5. ledna 1864.

Josef Vojta

Nadučitel, který se významně zapsal do dějin obce. V roce 1890 se velkou měrou zasloužil o uskutečnění výstavby okresních silnic z Nové Říše do Domamile a ze Želetavy do Budče. Pro obec získal poštovní úřad a v roce 1896 založil požární sbor. Pracoval v obecní správě v Krasonicích, v Meziříčku a ve Zdeňkově. Tam vedl účetnictví kontribučních fondů. Byl iniciátorem přestavby kaple na Humberku a úpravy jejího okolí. Založil školní kroniku, kam zapisoval školní, obecní a státní události. Byl členem a předsedou mnoha spolků v okolí. Za svou bohatou činnost byl jmenován čestným členem požárního sboru, čestným občanem Krasonic a Meziříčka, nositelem záslužné medaile moravského místodržitelství a jiných diplomů. Na zdejší škole působil 32 let. Ze školní služby odešel v roce 1910.

©2010 Tomáš Krajíček