Kaple Panny Marie na Humberku

V roce 1664 ji nechal postavit prvorozený syn hraběnky Karel Maximilián z Thurnů, jako poděkování Panně Marii za uzdravení svých nemocných očí.

Kolem roku 1660 byl hrabě stižen očním neduhem a přes všechnu lékařskou pomoc mu hrozilo úplné oslepnutí. Podle vyprávění měl hrabě sen, v němž viděl kopeček se starou lípou a na něm mariánský obraz. Hledal jej v okolí a když jej našel, modlil se zde a s ním i jeho nejbližší. Matce Boží slíbil, že vyprosí-li mu uzdravení, vystaví ji kapli na kopci, kde na staré lípě byl zavěšen její obrázek a nedaleko vyvěral pramen čisté vody. Hrabě často klečel ve vroucí modlitbě před obrázkem a myl si oči vodou ze studánky. Nemoc počala ustupovat a časem měl zrak zcela zdravý. Po uzdravení podnikl pouť do Itálie, odkud si přivezl obraz sedící Matky Boží s Ježíškem. Na pozadí obrazu je vidět mohutný zelený strom a kopec. Před Pannou Marií klečí se sepjatýma rukama muž a vděčně na ni hledí. Podle tradice je tento muž uzdravený hrabě Karel Maxmilián. Obraz byl zavěšen na oltáři v kapli. Od té doby sem putovala nejen hraběcí rodina, ale také obyvatelé z Krasonic a okolních vsí. Později byla ke kapli přistavěna malá loď s věží s jedním zvonem.

V roce 1873 nechal císař Josef II. kapli zrušit. Kapli koupil tehdejší majitel panství hrabě Gustav Podstatský-Liechtenstein a nechal ji svému osudu. Později ji daroval obci. Za pomoci místních obyvatel byla kaple opravena.

Nové svěcení kaple se konalo v roce 1858. Starobylý obraz Panny Marie byl nesen v průvodě z farního kostela do opravené kaple a tam po mnoha létech opět umístěn na oltáři. Od té doby vždy první neděli v květnu byl obraz nesen v průvodě na Humberk a první neděli v říjnu zase slavnostně vrácen do farního kostela. Kaple byla mnohokrát vyloupena. Obraz Panny Marie byl velmi poškozený, proto Josef Šichan z Brna namaloval nový obraz, který nahradil původní obraz Panny Marie Humberské. Starý mariánský obraz byl částečně restaurován a uložen za oltářem. Dne 25. listopadu 1900 se sešel přípravný výbor pod vedením faráře Hugo Černého, aby jednohlasně schválil demolici staré a stavbu zcela nové kaple. V roce 1901 byla kaple rozebrána a začalo kopání nových základů pro kapli, která byla pootočena o 90 stupňů. Při bourání byla za oltářem nalezena stará, ve skále vyhloubená studna. Nová kaple byla vystavěna podle projektu stavitele Jana Krištofa z Nové Říše. Kaple byla postavena v novogotickém slohu, byla 13,5 m dlouhá, 6 m široká, s presbytářem a předsíní. Je ozdobená okny s malbami na skle. Kaple vyniká 22m vysokou štíhlou vížkou se třemi souladými zvony. Ozdobou je vysoký gotický oltář, který věnoval novoříšský opat Josef Karásek. Velkou zásluhu na vzniku nové kaple měli pobožní lidé z celého okolí. Původní obraz uchovávají premonstráti ve své kapli v klášteře v Nové Říši. O hlavní pouti je nesen ve slavném průvodu z farního kostela v Krasonicích na Humberk.

©2010 Tomáš Krajíček