Oficiální název:
Obec Krasonice

Důvod a způsob založení:
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů;
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.
Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání
též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Organizační struktura:
Struktura úřaduzde

Kontaktní spojení:
Naleznetezde